Rešenje o obustavi izvršenja vaspitne mere 

prema mlađem punoletnom licu 


Član 85. stav 3. ZM


Km. br. __________VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća - sudije ___________, i sudija ____________, ____________ kao članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela razbojništva iz člana 206. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), na sednici veća održanoj na dan __________ godine doneo je sledećeR E Š E N J E


OBUSTAVLJA SE izvršenje vaspitne mere pojačan nadzor organa starateljstva prema opt. ______________ iz ______________, izrečene presudom Višeg suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine.