Rešenje o obustavi izvršenja vaspitne mere 


Član 85. stav 3. u vezi stava 4. ZMKm. br. __________
VIŠI SUD u _________, u veću za maloletnike sastavljenom od predsednika veća - sudije za maloletnike ______________ i sudija porotnika ______________ i ______________, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu prema maloletnom ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela omogućavanja uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po predlogu za primenjivanje vaspitne mere Višeg javnog tužilaštva __________ Ktm. __________ od __________ godine na sednici veća održanoj dana __________ godine doneo jeR E Š E N J E


OBUSTAVLJA SE izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora organa starateljstva prema maloletnom ______________, iz ______________, izrečene rešenjem Višeg suda u __________ Km. br. __________ od __________ god.