Rešenje o obustavi istrage uz obaveštenje oštećenom o njegovim pravima 

da nastavi gonjenje


Član 253. u vezi sa članom 61. ZKPKi. br. __________VIŠI SUD u _________, istražni sudija _____________, sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________, iz ___________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi sa članom 30. Krivičnog zakonika (KZ), postupajući u smislu člana 253. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana __________ godine R E Š E N J E


OBUSTAVLJA SE ISTRAGA protiv okrivljenog _____________, iz ______________, vođena po rešenju istražnog sudije Višeg suda u _____________ Ki. br. __________ od __________ godine zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ - usled odustanka javnog tužioca _____________ javnog tužilaštva __________ od daljeg gonjenja okrivljenog po završetku istrage. 


Oštećeni ima pravo da preduzme odnosno nastavi gonjenje protiv okrivljenog u roku od 8 dana od dana prijema ovog rešenja podnošenjem predloga za dopunu istrage, odnosno podizanjem optužnice.