Rešenje o obustavi istrage


Član 253. ZKPKi. br. __________
VIŠI SUD u __________, istražni sudija __________, sa zapisničarem __________, u krivičnom predmetu protiv okr. __________ iz __________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući po pismenom obaveštenju Višeg javnog tužioca iz __________, Kt. br. __________ od __________ godine kojim izjavljuje da odustaje od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenog __________  zbog navedenog krivičnog dela na osnovu člana 253. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), doneo je dana __________ godine, sledeće:
R E Š E N J EOBUSTAVLJA SE ISTRAGA protiv okrivljenog ______________ zvanog "_________" iz ______________, vođena po rešenju istražnog sudije ovog suda Ki. br. __________ od __________ godine zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnjei stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ - usled odustanka Višeg javnog tužioca iz ______________ od daljeg krivičnog gonjenja okrivljenog.