Rešenje o izricanju mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ. 


Član 506. stav 1. ZKPK. br. __________

VIŠI SUD u __________ u veću sastavljenom od sudije _____________, kao predsednika veća, sudije ___________ i sudija porotnika ____________, ____________  i ____________, članova veća, _______________ - u krivičnom predmetu optužene ________________, iz ______________ zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ) po predlogu za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ podnet od strane Višeg javnog tužioca u ____________ pod Kt. br. __________ od __________ godine, održao je na dan __________ godine javni glavni pretres u prisustvu zamenika Višeg javnog tužioca u _____________ - ______________, branioca optužene ______________ - ______________, advokata iz _______________, a u odsustvu _______________, pa je po završenom glavnom pretresu istoga dana doneo i javno objavio sledeće:
R E Š E N J EPrema ____________________, zvanoj ___________, od oca _____________  i majke __________  rođene ______________, rođena ________ godine u ____________  gde i živi, Srpkinja, državljanka, domaćica, neudata, pismena završila ___________  školu neosuđivana,  I Z R I Č E   S EMera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u Zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ. 


Zbog toga što je na dan __________ godine oko ____ časova u __________ lišila života svoga oca sada pokojnog ______________ i svoju majku sada pokojnu ______________, oboje iz ______________, u neuračunljivom stanju, tako što je u porodičnoj kući u trenutku kada je sada pok. ______________ u kuhinji stajao pored stola prišla s leđa pokojnom ______________ i nožem koga je prethodno stavila za pojas snažno udarila sada pokojnog ______________ u predeo vrata, a potom više puta po nogama, kojom prilikom je oštrica noža pukla, a kada je sada pokojni ______________ posrnuo i pao na krevet više puta ga udarila nožem koji je uzela s kredenca u predeo vrata i grudi nanevši mu povrede u vidu mnogostrukih ubodno-reznih rana, te je usled spoljašnjeg i unutrašnjeg iskrvavljenja i povređivanja dela velikog mozga i pritiska izlivene krvi u srčanoj kesi na srce došlo do brzog nastupanja smrti, a zatim po ulasku u kuću sada pokojna ______________, koja je u naručju nosila drva, u trenutku kada je bila okrenuta ______________ leđima, drvenom oklagijom snažno udarila sada pokojnu ______________ u predeo potiljka glave, a potom i u predeo temena glave od kojih udaraca je sada pokojna ______________ ispustila drva na pod i kada se okrenula da bi sprečila ______________ u daljem napadu, istim nožem koji je izvadila iza pojasa više puta snažno udarila sada pokojnu ______________ u predeo glave i tela nanevši joj povrede u vidu mnogostrukih ubodnih rana, pa je usled iskrvavljenja i povređivanja velikog mozga i prisustva krvi u moždanim komorama došlo do brzog nastupanja smrti,- čime je učinila krivično delo teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. KZ.


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda.