Rešenje o izricanju disciplinske kazne prema pritvoreniku


Član 151. stav 1. ZKP


Ki. br. __________VIŠI SUD u _______________, istražni sudija ____________________, sa zapisničarem ______________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________ iz ______________ zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući disciplinskom prestupu pritvorenika koji je učinjen __________ godine, o kome je istražni sudija obavešten dana __________ godine, doneo je istog dana

R E Š E N J E
Okrivljenom ________________ iz ______________


sa podacima u spisima, koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Višeg suda u _____________, Kri. br. __________ od __________ godine, koji mu se računa od _________ godine u ___ časova, zbog izvršenog disciplinskog prestupa iz člana ____ Pravilnika o kućnom redu za primenu mere pritvoraIZRIČE SEDisciplinska kazna ograničenje poseta u trajanju od tri nedelje, koje mu se računa u periodu od __________ godine, pa zaključno sa __________ godine.


Ovo ograničenje ne odnosi se na opštenje pritvorenika s braniocem.