Rešenje o izdvajanju zapisnika


Član 337. stav 1. u vezi sa članom 178. i član 226. stav 9. ZKPK. br.____/____VIŠI SUD u ______________, u veću sastavljenom od sudije __________________, kao predsednika veća, i sudija - porotnika ______________ i ______________ kao članova veća, sa zapisničarem __________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog ________________, iz ___________, ulica _____________ br. _____ zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Višeg javnog tužilaštva __________ Kt. br. ___/___ od _________ godine na glavnom pretresu održanom dana ___________ godine doneo je

R E Š E N J ENa osnovu člana 337. stav 3. u vezi sa članom 178. u vezi sa članom 226. stav 9. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), IZDVAJAJU SE IZ SPISA ovog predmeta zapisnik o saslušanju osumnjičenog ______________, dat ovlašćenom službenom licu MUP RS SUP ___________, dana ____________ godine i zapisnik o saslušanju osumnjičenog ____________, dat ovlašćenom službenom licu MUP RS SUP ___________, dana ______________ godine.