Rešenje o ispravljanju presude - rešenja 


Član 362. stav 1. ZKP


Kž. P_____/_____
Apelacioni sud u _______________, predsednik veća ______________________, u krivičnom predmetu osuđenog ________________, zbog krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika (KZ), po službenoj dužnosti u smislu člana 362. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana ___________ godine, doneo je
R E Š E N J EISPRAVLJA SE rešenje Apelacionog suda u _____________ Kž. II _______ od ____________ godine, tako što u uvodu, izreci i obrazloženju navedenog rešenja umesto broja Kv. br. _____ od ___________ godine, treba da stoji broj K. br. ____/_____ od _____________ godine i u obrazloženju istog rešenja umesto broja ___ ispred reči meseci treba da stoji ___.


U preostalom delu navedeno rešenje ostaje nepromenjeno.