Rešenje nadležnog suda povodom sukoba oko stvarne nadležnosti sudova 

Član 39. stav 1. ZKP


Kr.____/___

Apelacioni sud u _____________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, kao predsednika veća, ________________ i ________________, kao članova veća, sa savetnikom Vrhovnog suda ________________, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog __________________ iz _________________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o sukobu stvarne nadležnosti koje je izazvao Viši sud u ______________ Kv. br. ___/__ od __________ godine, u sednici veća održanoj dana ___________ godine, doneo je
R E Š E N J EOsnovi sud u ______________ stvarno je nadležan da postupa u krivičnom predmetu protiv optuženog _________________ iz _________________ zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 2. u vezi stava 1. KZ po optužnici oštećenog kao tužioca __________________ iz _________________.