Rešenje kojim se ukida prvostepena presuda i u odnosu na saoptuženog 

koji nije izjavio žalbu 


Član 389. stav 1. ZKP Kž. __________VIŠI SUD u ___________, u veću sastavljenom od sudija: ______________, predsednika veća, ______________ i ______________, članova veća, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)____________, 2)____________ i 3)___________, svi iz ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o žalbama optuženog 1)____________, optuženog 2)____________ i njegovog branioca advokata ____________ iz _____________, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u ____________  K. br. ________ od __________ godine posle sednice veća održane u smislu člana 375. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana __________ godine, doneo je sledećeR E Š E N J E
UVAŽAVAJU SE žalbe optuženog 1)____________________ iz ______________, optuženog 2)_____________________ iz ______________ i njegovog branioca i po službenoj dužnosti UKIDA SE presuda Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od _________ godine u celini i u odnosu na optuženog 3)______________ iz _____________  i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.