Rešenje kojim se sud oglašava stvarno nenadležnim

Član 37. stav 1. ZKP


Kv. br. ________
VIŠI SUD U _____________, u veću sudija: ______________________, kao predsednika veća, ___________________ i ___________________ kao članova veća, sa zapisničarem ___________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog __________________ iz  __________________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 3. u vezi stava 1 tačka 1Krivičnog zakonika (KZ), a po optužnici Višeg javnog tužioca ________________ Kt. br. ____/____ od ____________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je sledeće:

R E Š E N J E
Viši sud u _______________ oglašava se stvarno nenadležnim za postupanje u krivičnom predmetu protiv optuženog ___________________, protiv koga se vodi postupak zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 3. u vezi stava 1. tačka 1. KZ. 


Po pravosnažnosti ovog rešenja spise predmeta K. br. ______ dostaviti Osnovnom sudu u _______________ kao stvarno i mesno nadležnom sudu na dalje postupanje.