Rešenje istražnog sudije po žalbi na rešenje o zadržavanju 


Član 229. stav 3. ZKP


Kri ____/___
ISTRAŽNI SUDIJA Osnovnog suda u ___________ sa zapisničarem __________________, u pretkrivičnom postupku protiv osumnjičenog ______________________ iz ______________, čiji je branilac advokat __________________ iz ______________, rešavajući o žalbi na rešenje OUP-a _____________ o zadržavanju lica ______________________ broj ______ od ___________ godine,  doneo je dana  ____________
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovana žalba osumnjičenog ____________________ iz ______________, izjavljena na rešenje OUP-a _____________ broj _______ od ____________.