Rešenje istražnog sudije o ukidanju pritvora 


Član 145. ZKP
Ki. br. ___
VIŠI SUD u ________, istražni sudija  _____________, sa zapisničarem _____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _____________, iz _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivični zakonika (KZ), doneo je dana  ____________ godine
R E Š E N J EUKIDA SE PRITVOR protiv okrivljenog _______________ iz  _____________, određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u _____________ Kri. br. ___ od _____________ godine, pa se okrivljeni ima ODMAH pustiti na slobodu.