Rešenje drugostepenog suda po žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca na rešenje Veća iz člana 24. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim je odlučeno da nema mesta optužnici oštećenog kao tužioca. 


Član 401. stav 3. ZKP.Kž. II ____/____Apelacioni sud u _________, u veću sastavljenom od sudija ____________, _____________, predsednika veća ____________ i _______________ članova veća i savetnika ____________ kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _____________, zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca ________________, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u ______________ Kv. broj ____/____ od ____________ godine, u sednici veća održanoj godine, doneo je
R E Š E N J EUVAŽENJEM žalbe punomoćnika oštećenog kao tužioca ____________________ UKIDA SE rešenje Višeg suda u ________________, Kv. broj ____/_____ od _______________ godine u stavu prvom i predmet u tom delu vraća istom sudu na ponovno odlučivanje.