Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora prema okrivljenom


Član 144. stav 2. u vezi sa članom 401. stav 3. ZKP

Kž. br. __________

VIŠI SUD u ____________________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ________________ i članova veća-sudija: ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom _________________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________, iz ______________, zbog produženog krivičnog dela teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 1Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenog ______________  izjavljenoj na rešenje Osnovnog suda iz ______________ Kv. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je sledeće:
R E Š E N J EODBIJA SE žalba okrivljenog _____________, iz ______________, izjavljena na rešenje Osnovnog suda iz ___________ Kv. br. _________ od __________ godine kojim je produžen pritvor prema okrivljenom ______________.