Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o produženju pritvora posle podizanja optužnice 


Član 401. stav 3. ZKPKž. II ___/___
Apelacioni sud u ___________, u veću sastavljenom od sudija: _____________, kao predsednika veća, _______________ i ______________, kao članova veća i savetnika Vrhovnog suda _______________, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)______________ i 2)_____________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) rešavajući o žalbama branilaca okrivljenih izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u ______________ Kv. ___/___ od _________________ godine, na sednici veća održanoj dana _____________ godine, doneo je
R E Š E N J E


ODBIJAJU SE žalbe branilaca okrivljenih _____________ i _______________ izjavljene protiv rešenja Višeg suda u ________ Kv. ___/___ od ________ godine, s tim što je prvostepeni sud dužan da i bez predloga stranaka ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih 30 dana do stupanja optužnice na pravnu snagu a po isteku svaka dva meseca nakon stupanja optužnice na pravnu snagu.