Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje o određivanju pritvora u postupku opoziva uslovne osude 


Član 401. stav 3. ZKP Kv. br. __________Apelacioni sud u _________ u veću sastavljenom od predsednika veća - suda _____________, i članova veća - sudija ______________ i ______________ sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđene _______________ iz _______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući žalbi branioca osuđene ______________ - ______________ advokata iz ______________, izjavljenoj na rešenje istražnog sudije Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj na dan _________ godine doneo jeR E Š E N J EUVAŽAVA SE žalba branioca osuđene __________ iz __________ - __________  advokata iz __________, i PREINAČUJE SE rešenje istražnog sudije Osnovnog suda u __________ K. br. __________ od __________ godine i UKIDA SE pritvor prema osuđenoj određen navedenim rešenjem i osuđena se IMA ODMAH PUSTITI NA SLOBODU.