Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje kojim se prvostepeni sud oglasio stvarno nenadležnim 

Član 37. stav 1. u vezi sa članom 401. stav 3. ZKP
Kž. __________

Apelacioni sud u ____________, u veću sastavljenom od sudija: __________________, kao predsednika veća, _________________ i _________________, kao članova veća, i savetnika ______________, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljene ______________, zbog krivičnog dela kršenja zakona od strane sudije, iz člana 360. Krivičnog zakonika (KZ) u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 1. KZ, odlučujući žalbi oštećenog kao tužioca ________________, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _____________ Kv. br. ________ od ___________ godine, u sednici veća održanoj dana ___________ godine, doneo je
R E Š E N J EUVAŽAVA SE žalba oštećenog kao tužioca __________________, i PREINAČUJE rešenje Višeg suda u _____________ Kv. br. _______ od _______ godine, tako što Apelacioni sud određuje da je za postupanje po zahtevu oštećenog kao tužioca za sprovođenje istrage protiv okrivljene __________________, zbog krivičnog dela kršenja zakona od strane sudije iz člana 360. KZRS, u sticaju sa krivičnim delom falsifikovanje službene isprave iz člana 357. stav 1. KZ, NADLEŽAN Viši sud u _____________.