Rešenje drugostepenog suda po žalbi na rešenje da nema mesta optužbi 


Član 401. stav 3. ZKPKž. II ___/___
Apelacioni sud u ____________, u veću sastavljenom od sudija: ________________, kao predsednika veća, __________________ i ________________, kao članova veća, i savetnika ______________, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenog ______________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi s članom 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući žalbi punomoćnika oštećenog kao tužioca _______________, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u _________ Kv. ___/___ od __________ godine, dana ___________ godine, doneo je
R E Š E N J EUvaženjem žalbe punomoćnika oštećenog kao tužioca ___________, PREINAČUJE SE rešenje Višeg suda u ___________ Kv. br. ___/___ od ___________ godine, tako što Apelacioni sud utvrđuje da ima mesta optužbi protiv okrivljenog ________________ iz ____________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi s članom 289. stav 1. KZ, po optužnici oštećenog kao tužioca ___________ K. ___/___ od _________ godine i predmet vraća prvostepenom opštinskom sudu na dalji postupak i odluku.