Presude sa više različitih odluka osuđujuća i oslobađajuća - izreka


Član 356. i 355. ZKP
U IME NARODAOSNOVNI SUD u ________, u veću sastavljenom od sudije _____________ kao predsednika veća, i sudija porotnika ____________ i ______________, kao članova veća, sa zapisničarem ________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog __________________ iz ___________ zbog krivičnog dela teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva _________ Kt. br. _____ od ___________ godine, i po privatnoj krivičnoj tužbi privatnog tužioca ________________ iz _______________ od __________ godine, zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. KZ i ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, nakon održanog usmenog javnog glavnog pretresa na dan ____________ godine, u prisustvu __________________, zamenika _____________ javnog tužioca _______, okrivljenog i njegovog branioca adv. ____________, iz ___________ i oštećenog - privatnog tužioca _______________, doneo je i istog dana u prisustvu pomenutih stranaka javno objavioP R E S U D U


Okrivljeni _______________, zvani __________, JMBG _______________, sin ___________ i ___________ rođene ___________, rođen _____________ u ______________, _________ godine, gde živi, ___________ nacionalnosti, državljanin _____________, penzioner, oženjen, otac ____ dece, pismen, završio __ razreda OŠ, vojsku služio u ______________ __________godine, poseduje kuću i _____ha zemlje, mesečna penzija ____________ dinara, neosuđivan i nije u drugom krivičnom postupku.


I


KRIV JE

što je:

1.         dana ____________ godine u ___________ oko ______ časova teško telesno povredio oštećenog ________________ tako što ga je udario jedanput motikom po leđima nanevši mu tešku telesnu povredu u vidu preloma ___ rebra s leve strane sa dislokacijom i krvnog podliva na levoj strani grudnog koša ispod lopatice veličine ___x___ cm,


       čime je izvršio krivično delo teške telesne povrede iz člana 121. stav 1. KZ, 


       za koje sud primenom istog člana i stava uz primenu čl. 4, 42, 45, 54, 56. i 57. KZ utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od _____meseca i ____ dana;


2. istog dana i na istom mestu ozbiljnom pretnjom da će napasti na život i telo privatnog tužioca ____________________ ugrozio njegovu sigurnost tako što mu je rekao "nisam te dobro udario prvi put, moram da te udarim još jednom i da znaš da ću da te ubijem",


       čime je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ.


       za koje mu sud primenom istog člana i stava uz primenu čl. 4,  42, 45. i 54. KZ utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od _____ dana.


Primenom citiranih zakonskih propisa uz primenu čl. 4, 42, 48, 54. i 56, člana 60. stav 1. tačka 6. i čl. 64 – 66. KZ, sud mu izriče USLOVNU OSUDU


Tako što mu utvrđuje jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od _________ meseci koja se neće izvršiti ako okrivljeni u roku od _____________ godine ne izvrši novo krivično delo.


Obavezuje se okrivljeni da plati sudu na ime troškova krivičnog postupka iznos od ____________ dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.


Obavezuje se okrivljeni da plati sudu na ime paušala iznos od _______ dinara, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.