Presuda na osnovu priznanja i zbog izostanka i povlačenje tužbe – čl. 348, 475. stav 2. i član 202. stav 2. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ___________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ______________________, i

2. __________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________________,  radi _____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:


PRESUDU