Presuda na osnovu priznanja i zbog izostanka i povlačenje tužbe – solidarni dužnici kao obični suparničari - čl. 348, 475. stav 2. i član 202. stav 2. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ______________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. __________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, i 2. _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:


PRESUDU