Presuda na osnovu priznanja i zbog izostanka i povlačenje tužbe – čl. 348, 475. stav 2. i član 202. stav 2. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca _____________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, po održanoj glavnoj raspravi u prisustvu punomoćnika tužioca i prvotuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog drugotuženog, zaključenoj na ročištu dana ____________ godine, doneo je sledeću:


PRESUDU

NA OSNOVU PRIZNANJA I ZBOG IZOSTANKA