Presuda na osnovu priznanja i zbog izostanka – čl. 348. i 475. stav 2. ZPP - varijanta 1


SOLIDARNI DUŽNICI KAO OBIČNI SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA