Presuda na osnovu priznanja i zbog izostanka – čl. 348. i 475. stav 2. ZPP - Varijanta 1


SOLIDARNI DUŽNICI KAO OBIČNI SUPARNIČARIGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___


U IME NARODA