PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I POVLAČENJE TUŽBE

- čl. 348. i 202. stav 2. ZPP - varijanta 3


SUPARNIČARI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___