PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I POVLAČENJE TUŽBE
- čl. 348. i 202. stav 2. ZPP - varijanta 2


ALTERNATIVNO OVLAŠĆENJE TUŽENOG
- facultas alternativa solutionis – član 196. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODAOSNOVNI SUD  U ____________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _______________ advokat iz ____________, radi ________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću