PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I POVLAČENJE TUŽBE

- čl. 348. i 202. stav 2. ZPP - varijanta 1


SUPARNIČARI:GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


U IME NARODA