PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA I POVLAČENJE TUŽBE
- čl. 348. i 202. stav 2. ZPP - varijanta 1


SUPARNIČARI:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___U IME NARODA