Presuda na osnovu priznanja, povlačenje tužbe i troškovi postupka - čl. 348,  202. stav 2, član 460. stav 4. i član 465. stav 1. i  čl. 153. i 154. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


VIŠI SUD  U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _________________ advokat iz _________________, radi ________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU

NA OSNOVU PRIZNANJA