Presuda na osnovu priznanja i povlačenje tužbe

- čl. 348,  202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - Varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___U IME NARODA