Presuda na osnovu priznana - član 348. ZPP - varijanta 3


PRESUDA U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARAGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat __________________, iz _______________, i 2. _______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat __________________, iz ________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________  godine, doneo je sledeću