Presuda na osnovu priznana - član 348. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


U IME NARODA


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ______________ advokat iz ________________, radi ___________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU

NA OSNOVU PRIZNANJA