Presuda na osnovu priznanja – član 348. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz ____________________, radi ________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU

NA OSNOVU PRIZNANJA