Presuda na osnovu priznanja – čl. 348. ZPP - Varijanta 3


PRESUDA U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___