Presuda na osnovu priznanja – čl. 348. ZPP - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz ____________________, radi _____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU

NA OSNOVU PRIZNANJA