Presuda na osnovu odricanja i zbog izostanka – čl. 349. i 475. stav 2. ZPP - varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA
PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu male vrednosti tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _________________________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz ____________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću: