Presuda na osnovu odricanja i zbog izostanka

– čl. 349. i 475. stav 2. ZPP - Varijanta 4
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca ______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _________________________ advokat iz ___________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću: