Presuda na osnovu odricanja i zbog izostanka

– čl. 349. i 475. stav 2. ZPP - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu male vrednosti tužioca _______________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ____________________ advokat iz ____________________, radi ____________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika tužioca, a u odsutnosti uredno pozvanog tuženog, dana ____________godine doneo je sledeću: