Presuda kojom se više lica oslobađa od optužbe - izreka 


Član 355. ZKP
K. br. _________U IME NARODAOSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od sudije ______________predsednika veća, i sudija porotnika ____________, i ________________ kao članova veća, sa zapisničarem ______________, krivičnom predmetu optuženih 1)_____________________ i 2)________________ obojice iz _____________ i ________________, iz ______________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) a po optužnici oštećenog kao tužioca _______________ iz ___________, a nakon održanog javnog glavnog pretresa na dan __________. godine u prisustvu optuženih 1)_______________ i 2)____________, njihovog branioca ______________ advokata iz ____________, optuženog 3)_____________ i njegovog branioca _____________, advokata iz __________, oštećenog kao tužioca _______________ i njegovog punomoćnika __________________, advokata iz _____________, doneo je istoga dana a javno objavio _____________ godine sledeću:P R E S U D U


1.         Optuženi _______________________, zvani ___________ iz _______________, ulica ______________ broj ___, rođen _____________ godine u _______________ od oca ___________ i majke __________, rođene ___________, državljanin ___________, pismen sa završenom __________________ školom, privatnik, oženjen, otac ___ dece, vojsku služio u _______________ vodi se pri VE SO _________, prema izvodu iz KE neosuđivan, brani se iz slobode,


2.        Optuženi ________________________, zvani ___________ iz ______________ rođen _____________ godine u _____________ od oca __________ i majke ______________, rođene _______________, sa stanom u ______________ ul. ___________________ broj _______, državljanin _____________, advokat, s prosečnom zaradom od oko _______ dinara, oženjen, otac ___ deteta, vojsku služio _________ godine u ___________, vodi se pri VE SO ___________, prema izvodu iz KE neosuđivan, brani se iz slobode,


3.        Optuženi ________________________, iz ___________ rođen _________ godine u _____________, od oca ____________ i majke _____________ rođene ______________, državljanin _________________, pismen, sa završenom _______________ školom, zemljoradnik, s posedom od ___ zemlje, vojsku služio ____________ u ________________ vodi se pri VE SO _________, prema izvodu iz KE neosuđivan, brani se sa slobode.


Na osnovu odredbe člana 355. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)OSLOBAĐAJU SE OD OPTUŽBE

Da su: 


u nameri da okrivljenom 1)______________________, pribave protivpravnu imovinsku korist prilikom prodaje oštećenom ½ (jednu polovinu) pomoćnog objekta postojećeg na katastarskoj parceli broj _______ KO ________ i (novi premer kat. parc. br. ______ KO _____________), sve u ulici ________________________ broj___ u ________ doveli u zabludu oštećenog i advokata _____________________ lažnim prikazivanjem činjenica da podrum (koji se prodaje zajedno s objektom iznad podruma) nije zajednička svojina okrivljenih ______________ i _____________, i da je to pitanje regulisano pismenim poravnanjem R. br. ___ Opštinskog suda u ___________ od ___________ godine, tako što su:


Okrivljeni 1)_______________ i 2)_______________ na dan ______________ u advokatskoj kancelariji ________________ ulica ___________________ broj _____ u _______________ prezentirali advokatu ___________________ zk. ul. br. _____ KO ________ kao dokaz o svojini, urbanističko-tehničke uslove, odobrenje za građenje i projekat za građenje iz kojih se utvrđuje da je okrivljenom 1)_______________ odobrena izgradnja objekta veličine ______________, spratnosti _____________ i sa ______________ prilikom kategorički potvrdili da je to objekat kupoprodaje pa su tu svoju tvrdnju potkrepili potpisivanjem priznanica od ____________ godine i time naveli advokata _____________ da okrivljenom 1)_______________ isplati ______ na štetu imovine _______________, čime je okrivljeni 1)______________ pribavio porotivpravnu imovinsku korist u tom iznosu, i


što je okrivljeni 3)__________________ prilikom davanja pismene izjave Ov. br. _________ Opštinskog suda u ______________ od _____________ godine da je saglasan da okrivljeni 1)_____________ proda svoj deo objekta prećutao činjenicu da je na osnovu poravnanja R. br. _____ Opštinskog suda u ___________ od __________ godine podrum, koji se nalazi ispod ______________ dela i koji je predmet kupoprodaje suvlasništvo okrivljenih 1)________________ i 3)______________ sa udelima na po jednu polovinu podruma, za koje poravnanje oštećeni ____________ ni advokat _____________ nisu mogli znati, niti se pravo odnosi na podrume upisane u bilo kakve javne knjige, što je takođe navelo advokata _____________ da okrivljenom 1)________________ isplati ____________ na štetu imovine _______________ i time omogući okrivljenom ________________ da pribavi protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu,- čime bi učinili krivično delo prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. KZ.Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.