Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe


Član 355. ZKP

K.br. __________

U IME NARODA

OSNOVNI SUD u __________, sudija ______________ sa zapisničarem __________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz______________, zbog krivičnog dela davanje lažnog iskaza iz člana 335. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnom predlogu oštećenog kao tužioca ____________ iz ______________ od _________ godine, nakon održanog usmenog javnog glavnog pretresa na dan ________ godine, u prisustvu okrivljenog i oštećenog kao tužioca a u odsustvu uredno pozvanog punomoćnika oštećenog kao tužioca _____________ advokata iz ______________, doneo je i istog dana u prisustvu okrivljenog i oštećenog kao tužioca javno objavio

PRESUDU
Okrivljeni ________________ zvani ____________ JMBG ___________ sin ______________ ______________ rođene ______________, rođen u ______________ i __________ godine, gde i živi, ulica ______________ broj ___, državljanin, __________ zaposlen u _____________ u _____________, oženjen, otac _______ dece, pismen završio ______________ i _____________, vojsku služio u ___________ ________ godine, u VE pri ____________, poseduje _____________ u _____________, zarađuje u proseku __________ dinara mesečno, nije u drugom krivičnom postupku, neosuđivan.


Na osnovu člana 355. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP),
OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


da je:


pred Osnovnim sudom u ____________ u predmetu P. br. __________ u svojstvu sudskog veštaka dao nalaz i mišljenje na dan __________ godine, na osnovu kog nalaza i mišljenja je i dao zaključak da je do deformacije kaputa došlo isključivo zbog nestručnog rada pri hemijskom čišćenju, a bio je svestan da nije stručan da u domenu svoje struke da nalaz i mišljenje ove vrste a koji nalaz je suprotan izveštaju ______________ iz ______________ od __________ godine, na osnovu koje izjave proizilazi da njihove mašine odgovaraju potrebnim standardima i propustio da oni u dugogodišnjoj praksi nisu imali ovakav slučaj da se roba posle pranja deformiše kao po izjavi navedenog veštaka, ovde okrivljenog, već da se radi o slabom kvalitetu proizvoda – kaputa,


čime bi izvršio krivično delo davanje lažnog iskaza člana 335. stav 1. KZ.


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.