Presuda kojom se optužba odbija


Član 354. stav 1. ZKP
K. br. ___/___
U   I M E   N A R O D A
OSNOVNI SUD u ________________, u veću sastavljenom od sudije ________________, kao predsednika veća i sudija porotnika _______________ i ________________, kao članova veća sa zapisničarem _________________, u krivičnom predmetu protiv optuženog _________________ iz _________________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po optužnici Osnovnog javnog tužilaštva ___________ Kt. br. ___/__ od _______________ godine, nakon održanog usmenog javnog glavnog pretresa na dan ______________ godine, u prisustvu ____________ zamenika javnog tužioca i optuženog ________________ a u odsustvu uredno pozvanog predstavnika oštećenog ________________, doneo je istog dana u prisustvu pomenutih stranaka i javno objavio
P R E S U D U
Protiv optuženog ____________ zvanog _____, JMBG _____________ sina _____ i _______ rođene ______________, rođen u _____________, _____________ godine, sa stanom u ___________________ ulici ____________________ broj ___, ____________ nacionalnosti, državljanin ______, vozač zaposlen u _____________, oženjen, otac ____ deteta, pismen, završio ___ razreda srednje škole, vojsku služio u ______________ ______ godine u VE pri SO __________, osuđivan, nije u drugom krivičnom postupku.Po osnovu člana 354. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)ODBIJA SE OPTUŽBA


da je:


dana ____________ godine, u ______________ na štetu __________________ oduzeo ___ ture šljunka u ukupnoj količini od ___ kubika u vrednosti ________ dinara, u nameri da oduzimanjem šljunka pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, tako što je u krugu _____________ šljunak natovario na kamion marke _______ registarske oznake ____________ vlasništvo ____________ iz ____________, odvezao u ___________ i prodao ___ kubika _________________, a ___ kubika ______________, za iznos od po ________ dinara,


čime bi izvršio krivično delo teške krađe iz člana 204. stav 1. KZ,


       Usled odustanka javnog tužioca od optužbe na glavnom pretresu.


Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.