Presuda drugostepenog suda kojom se preinačuje prvostepena presuda 


Član 391. stav 1. ZKPKž. __________
U IME NARODAAPELACIONI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i sudija: ______________ i ______________, sa zapisničarem __________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog produženog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o žalbi branioca optuženog izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________. godine, posle sednice veća održane u smislu člana 375. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), dana ______________ godine, doneo je sledećuP R E S U D UUVAŽAVA SE žalba branioca optuženog ______________, PREINAČUJE SE presuda Osnovnog suda u _____________ K. _______ od __________ godine i to samo u pogledu odluke o kazni, tako što Apelacioni sud u _____________ optuženog ______________ za produženo krivično delo teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. KZ, za koje je tom presudom oglašen krivim, na osnovu člana 56. i 57. KZ osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) meseca.