Presuda drugostepenog suda kojom se po žalbi više lica preinačuje prvostepena presuda - izreka


Član 391. ZKP

Kž. I ____/____U IME NARODA


Apelacioni sud u ________________, u veću sastavljenom od sudija: _____________, kao predsednika veća, __________________, i __________________, kao članova veća, sa savetnikom __________________, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv optuženog __________________ i dr. zbog krivičnog dela iz člana 348. stav 3. u vezi st. 1. i 2. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući o žalbama: branioca optuženog 1)_____________ advokata iz ___________ i zajedničkog branioca optuženih 1)________________ i _________________, advokata __________________ iz _____________, izjavljenim protiv presude Višeg suda u _________ K. _____ od _________ godine, posle sednice veća održane u smislu člana 375. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) dana ______________ godine u prisustvu branilaca optuženih, doneo jeP R E S U D U


DELIMIČNIM UVAŽENJEM žalbi branilaca optuženih 1)______________ i 2)______________ PREINAČUJE SE presuda Višeg suda u ___________ K ___ od ___________ godine i to:


1. u pogledu odluke o kazni u odnosu na optuženog 1)__________________, (izreka pod I prvostepene presude) tako što Apelacioni sud, ovom optuženom za krivično delo krađe iz člana 165. stav 1. KZ UTVRĐUJE kaznu zatvora u trajanju od _________ meseci, za krivično delo nedozvoljeno držanje eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ UTVRĐUJE kaznu zatvora u trajanju od _________ godine, za koja krivična dela je navedenom presudom oglašen krivim i optuženog _______________ OSUĐUJE na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od ________ godine i ________ meseca, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od _________ do _________ godine; i


2. u pogledu odluke o krivičnoj sankciji, u odnosu na optuženog ______________ (izreka pod II prvostepene presude), tako što Apelacioni sud optuženom _____________________ za krivično delo prikrivanje iz člana 221. stav 1. KZ, za koje je navedenom presudom oglašen krivim, na osnovu čl. 56. i 57. KZ IZRIČE USLOVNU OSUDU, kojom utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od _____ meseca i istovremeno određuje da se ona neće izvršiti ukoliko osuđeni u roku od _____ godine ne učini novo krivično delo. U slučaju opozivanja uslovne osude optuženom će se u utvrđenu kaznu zatvora uračunati vreme provedeno u pritvoru od __________ do___________ godine.