Presuda drugostepenog suda kojom se žalba okrivljenog podneta iz svih zakonskih razloga na presudu prvostepenog suda odbija 


Član 388. ZKPKž. br. __________
U IME NARODA


APELACINI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ___________ i sudija: ____________ i ____________, članova veća, sa sudijskim pripravnikom ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________ iz ______________, zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na presudu Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je sledeću
P R E S U D UODBIJA SE kao neosnovana žalba okrivljenog ______________ iz ______________, a presuda Osnovnog suda u _____________ K. br. __________ od __________. godine POTVRĐUJE.