PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA - član 94. ZPP


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, i 2. _________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz __________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće