PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA - član 94. ZPP


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. _______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _____________,  radi ____________, vrednost predmeta spora _______  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine sledeće