PRESTANAK PUNOMOĆJA KAO POSLEDICA STEČAJA - član 94. ZPP


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___