Prekluzija prava na naknadu troškova parničnog postupka - neopredeljenost zahteva - član 163. st. 1 - 3. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___U IME NARODA


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz ____________________, radi ________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU NA OSNOVU PRIZNANJA