Prekluzija prava na naknadu troškova parničnog postupka - neopredeljenost zahteva - član 163. st. 1 - 3. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


U IME NARODA


OSNOVNI SUD  U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz ____________________, radi ________________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _____________ godine, doneo je sledeću


PRESUDU NA OSNOVU PRIZNANJA